ページの先頭です

ร้านค้าและแอป eBook อย่างเป็นทางการสำหรับแฟนๆ มังงะและไลท์โนเวล

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสำหรับประเทศไทย


เนื่องด้วยความสำคัญของการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล KADOKAWA CORPORATION ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ“) ของประเทศไทยที่ประกาศใช้บังคับในปี พ.ศ. 2562 และได้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทยอย่างเหมาะสม เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน
นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์และเพื่ออธิบายและแจ้งให้ท่านทราบว่าเราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

โปรดอ่านนโยบายฉบับนี้ก่อนใช้เว็บไซต์ของเราหรือรับบริการใด ๆ ของเรา
ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลธรรมดานั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม” อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

1.ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่าน
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านดังนี้

- ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น ที่อยู่อีเมล เพศ เดือนและปีเกิด
- ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินและรายละเอียดของสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ที่ท่านได้ซื้อจากบริษัท
- ข้อมูลทางเทคนิค เช่น หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ คุกกี้ (Cookie) ประเภทของเบราว์เซอร์และเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเวลาและสถานที่ การเชื่อมต่อและประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าระบบแพลตฟอร์ม
- ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน การสั่งซื้อหรือคำสั่งซื้อจากท่าน ความสนใจ ความชอบ ข้อเสนอแนะ และการตอบแบบสำรวจ
- ข้อมูลการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ความพึงพอใจในการรับข้อมูลการตลาดจากบริษัทและบุคคลที่สามนอกเหนือจากบริษัท และความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร
- สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษที่มีลักษณะอ่อนไหวมากกว่าปกติหรือที่เรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” โดยปกติแล้วนั้น บริษัทจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน แต่หากจำเป็น บริษัทจะดำเนินการดังกล่าวให้สอดคล้องกับความยินยอมโดยชัดแจ้งที่ได้รับจากท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถอาศัยเหตุตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่านโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านได้เช่นเดียวกัน ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะกระทำในลักษณะที่จำกัดและเฉพาะเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้เท่านั้น
- ในขณะที่ท่านใช้แพลตฟอร์มและบริการใด ๆ ของบริษัท บริษัทจะได้รับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านในกรณีดังต่อไปนี้   ・เมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้งานและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการและนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ของบริษัท
  ・เมื่อท่านสมัครใช้งานบริการใด ๆ หรือทำการสั่งซื้อสินค้าใด ๆ ที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม
  ・เมื่อท่านเข้าถึงเพื่อใช้รูปแบบ (feature) และการทำงาน (function) ที่ปรากฎอยู่บนแพลตฟอร์มและการให้บริการอื่น ๆ ของบริษัท
  ・เมื่อท่านสมัครรับข้อมูลสื่อโฆษณาหรือข้อมูลการตลาดของบริษัท
  ・เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับส่วนลดหรือทำแบบสอบถาม
  ・เมื่อท่านเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มของบริษัท หรือติดต่อบริษัทผ่านบริการภายในหรือแอปพลิเคชัน เช่น Facebook Google
- ท่านต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีความถูกต้องและไม่เป็นการหลอกลวง นอกจากนี้ ท่านต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดให้บริษัททราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์ในการรับบริการจากบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิเรียกให้ท่านส่งเอกสารเพื่อพิสูจน์ยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบลูกค้าของบริษัท
- หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เป็นของบุคคลอื่นแก่บริษัท ให้ถือว่าท่านได้รับรองและรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวแล้วก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่บริษัทเพื่อให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลนั้น หรือในลักษณะที่เป็นไปตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

2. วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
โดยส่วนใหญ่แล้ว เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้และวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมีดังนี้
  - ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับบริการต่าง ๆ และการให้บริการ (การปฏิบัติตามสัญญา)
  - ขั้นตอนการสมัครเพื่อชิงโชค รับของขวัญ การประกวด ฯลฯ การติดต่อเมื่อชนะหรือได้รับการคัดเลือก การจัดส่งของรางวัล สินค้า ฯลฯ และการจ่ายเงินรางวัล (การปฏิบัติตามสัญญา)
  - ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับการขอความร่วมมือในการให้ข้อมูล การขอความร่วมมือในการติดต่อ การให้รางวัล ฯลฯ (การปฏิบัติตามสัญญา)
  - การยืนยันคำสั่งซื้อสินค้าและบริการที่ได้มีการสั่งซื้อ การชำระเงิน และการจัดส่งสินค้า (การปฏิบัติตามสัญญา)
  - เพื่อให้ข้อมูลของผู้ใช้งานเฉพาะที่น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการแก่พันธมิตรทางธุรกิจ เมื่อเราให้บริการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้าได้ใช้บริการเหล่านั้น (การปฏิบัติตามสัญญา)
  - เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นสมัครงานของท่าน เพื่อพิจารณาว่าจะจ้างท่านหรือไม่ และเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานสัมมนาเกี่ยวกับการจ้างงานแก่ท่าน ฯลฯ (ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย)
  - เพื่อให้ข้อมูลคำแนะนำตามประวัติผู้ใช้งาน/พฤติกรรมการใช้งาน และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการใหม่ ๆ (ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย)
  - การวิจัย การวางแผนและการค้นคว้าและการพัฒนาทางการตลาด (ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย)
  - การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ฯลฯ(ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย)
  - การปรับปรุงเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้า เช่น ปรับแต่งโฆษณาและเนื้อหาที่ลูกค้าเห็นบนเว็บไซต์และการให้บริการของเราแก่ลูกค้าแต่ละราย (ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย)
  - การให้บริการตามประวัติการเยี่ยมชม ประวัติการซื้อ ประวัติการค้นหา/พฤติกรรมการใช้งาน และข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ตลอดจนทำความเข้าใจและวิเคราะห์การใช้งาน (ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย)
  - เพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นข้อมูลเชิงสถิติที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวบุคคลและใช้สำหรับการตลาด การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ และการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเรา (ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย)

3. ฐานทางหมายสำหรับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ในส่วนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทจะจัดการให้สอดคล้องกับความยินยอมของท่านที่ให้ไว้กับบริษัท นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น บริษัทยังสามารถอาศัยเหตุตามที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กำหนดเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอม เหตุดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้
  - กรณีที่จำเป็นสำหรับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์เพื่อให้บรรลุประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ
  - กรณีที่บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายใด ๆ ต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
  - กรณีที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น
  - กรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่น ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม หากบริษัทอาศัยเพียงประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์หรือสิทธิขั้นพื้นฐานที่ท่านมีในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  - กรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ
  - กรณีที่บริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่น
- บริษัทอาจเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นและ/หรือบริษัทในเครือภายในกลุ่มของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น และบริษัทอาจเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจหรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่เป็นที่ปรึกษา ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้างของบริษัท
- วัตถุประสงค์สำหรับการเปิดเผยหรือการโอนดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อการอำนวยความสะดวกในการใช้บริการ เพื่อการดำเนินทางธุรกรรมให้สำเร็จ เพื่อการจัดการบัญชีผู้ใช้งานและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับท่าน เพื่อกิจกรรมทางการตลาด เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ คำสั่ง คำสั่งศาล กฎ ข้อกำหนด แนวทางหรือแนวนโยบาย จดหมายเวียน หรือประกาศที่ใช้บังคับกับบริษัท และเฉพาะที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านเท่านั้น
- ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในเครือภายในกลุ่มของบริษัทหรือบุคคลที่สามอื่นใด บริษัทจะดำเนินการให้แน่ใจว่าบริษัทในเครือภายในกลุ่มของบริษัทและบุคคลที่สามเหล่านั้นจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือจากความเสี่ยงอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งจะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทในเครือภายในกลุ่มของบริษัทและบุคคลที่สามดังกล่าวนั้นจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยดังกล่าวเท่านั้น

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ อย่างไรก็ตาม ท่านอาจไม่ได้มีสิทธิทุกประเภท เนื่องจากสิทธิของท่านขึ้นอยู่กับลักษณะหรือวัตถุประสงค์ที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นข้อมูลของท่านและเพื่อให้ท่านเข้าใจและทราบถึงสิทธิแต่ละประเภทของท่าน บริษัทจึงสรุปสิทธิทั้งหมดตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กำหนด ดังต่อไปนี้
  โดยรวมแล้ว ท่านจะมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้
- สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนขอให้เปิดเผยข้อมูลที่ท่านเชื่อว่าบริษัทได้มาโดยที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
- สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัทเมื่อบริษัททำให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้โดยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยด้วยวิธีอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังบุคคลอื่น หรือขอรับข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวที่บริษัทส่งหรือโอนไปยังบุคคลอื่น (เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้)
- สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ตามเงื่อนไขและเหตุที่ระบุไว้ภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ
- สิทธิขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้อีกต่อไป ภายใต้เงื่อนไขและเหตุตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กำหนด
- สิทธิถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
- สิทธิขอระงับการใช้ข้อมูลภายใต้เงื่อนไขและเหตุตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กำหนด
- สิทธิขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
- สิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการที่มีอำนาจตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ในกรณีที่บริษัทหรือพนักงานของบริษัทไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลฯ หรือประกาศที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ดังกล่าว
  โปรดทราบว่า หากท่านใช้สิทธิใด ๆ ของท่านตามข้อนี้อาจส่งผลกระทบบางประการต่อการปฏิบัติตามสัญญา และ/หรือ การให้บริการของบริษัท จนเป็นเหตุให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาและ/หรือให้บริการแก่ท่านได้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้สิทธิดังกล่าวของท่านใด ๆ ทั้งสิ้น
  เพื่อให้การให้บริการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน บริษัทขอให้ท่านหมั่นตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์อยู่เสมอ มิฉะนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น หากบริษัทไม่อาจให้บริการบางอย่างหรือไม่อาจแจ้งสิทธิประโยชน์ใด ๆ แก่ท่านได้เนื่องจากข้อมูลที่ท่านให้ไว้นั้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์
  การขอใช้สิทธิตามข้อนี้ให้ดำเนินการดังนี้
- ท่านสามารถใช้สิทธิใดๆ ของท่านภายใต้พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นได้ตลอดเวลา ในหัวข้อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือติดต่อบริษัทตามที่อยู่ด้านล่าง
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าดำเนินการเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่าน ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถทำได้
- บริษัทจะดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็วและภายในระยะเวลาที่พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 21 วันทำการนับจากวันที่ท่านได้ยื่นคำขอใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบ เว้นแต่กฎหมายได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะว่าไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำขอของท่าน
  ในกรณีที่ท่านมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำติชม หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือติดต่อบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้

6. การจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์
สำหรับผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์ (อายุ 20 ปีบริบูรณ์) หรือบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ และผู้ใช้งาน จะต้องเป็นผู้ให้ความยินยอม (เว้นแต่ผู้ใช้งานจะมีอายุไม่เกิน 10 ปี ที่จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียว) ตามที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นกับคำขอใช้สิทธิใด ๆ ภายใต้พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ด้วย

7. ระยะเวลาการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยตามที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เท่านั้น ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะเวลาของการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบริษัทจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
  - บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่ (1) ท่านยังคงใช้บริการหรือเข้าถึงแพลตฟอร์ม หรือ (2) บริษัทมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
  - บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่ (1) กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้บริษัทต้องทำเช่นนั้น หรือ (2) เท่าที่เพื่อให้บริษัทสามารถยุติข้อพิพาท หรือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายได้ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่าน กำหนดอายุความสูงสุดภายใต้กฎหมายไทยสำหรับคดีแพ่งส่วนใหญ่ คือ 10 ปี แต่สำหรับความผิดทางอาญานั้นอาจนานถึง 10 ปี หรือนานกว่า 10 ปีขึ้นอยู่กับลักษณะของคดีนั้น ๆ
  - นอกจากนี้ ในบางกรณีบริษัทอาจถูกกำหนดให้ต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น (เช่น เมื่อบริษัทจำเป็นต้องเก็บข้อมูลเพื่อการดำเนินคดีในชั้นศาลที่ได้เริ่มขึ้นแล้ว)
  - ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจน้อยกว่าที่ระบุข้างต้น เช่น เมื่อท่านมีความประสงค์ให้บริษัทลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบริษัทไม่มีเหตุทางกฎหมายใด ๆ ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป
หลังจากระยะเวลาการเก็บรักษาสิ้นสุดลง บริษัทจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้อีกต่อไป ไม่ว่าในรูปแบบเอกสารหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการปลอดภัยและในลักษณะที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

8. หน้าเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอก
เว็บไซต์ การให้บริการ หรือแพลตฟอร์มของบริษัทอาจมีลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือบริการ หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม เช่น เพื่อรับชำระค่าบริการธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ โดยบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการรักษาความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามดังกล่าวนั้นแต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบถึงนโยบายหรือประกาศความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามดังกล่าวนั้น เพื่อพิจารณาและเข้าใจว่าบุคคลที่สามเหล่านั้นจะมีวิธีการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านอย่างไร

9. การใช้ข้อมูลคุกกี้
- เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่น ๆ เว็บไซต์ของเราอาจใช้คุกกี้และโปรแกรมรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับความยินยอม หากจำเป็น
คุกกี้เป็นคุณสมบัติ(feature)ที่ช่วยให้เว็บไซต์ของเราสามารถจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานไว้ในเบราว์เซอร์หรือในฮาร์ดไดรฟ์ของผู้ใช้งาน คุกกี้ช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องป้อนข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ด้วยตนเองซ้ำอีก
คุกกี้ยังช่วยเราปรับปรุงการใช้งานของเว็บไซต์โดยบันทึกว่าเว็บไซต์ของเราถูกใช้เมื่อใดและอย่างไร
ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปิดการใช้งานคุกกี้ได้ แต่กรณีดังกล่าวอาจทำให้คุณสมบัติ(feature)บางอย่างของเว็บไซต์ของเราไม่สามารถทำงานได้
- เว็บไซต์ของเราอาจใช้ที่อยู่ IP วิเคราะห์แนวโน้ม จัดการเว็บไซต์ของเรา ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานและกิจกรรมออนไลน์ และรวบรวมข้อมูลประชากร เช่น อายุและเพศ เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันกับที่อธิบายไว้ข้างต้น
เราอาจใช้เว็บบีคอนบนเว็บไซต์ของเราเพื่อเข้าถึงข้อมูลของท่านและตั้งค่าคุกกี้ นอกจากนี้ยังอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับว่าผู้ใช้งานเปลี่ยนผ่านเว็บไซต์อย่างไร
ข้อมูลที่ได้จากเว็บบีคอนอาจรวมถึงที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ เบราว์เซอร์ที่ใช้งาน เวลาที่เข้าชมเว็บไซต์ และข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่อีเมลหรือจดหมายข่าวถูกเปิดโดยการใช้เว็บบีคอน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราใช้งานคุกกี้อย่างไร โปรดพิจารณานโยบายการใช้คุกกี้ของเรา

10. การติดต่อกับบริษัท
- สำหรับข้อคิดเห็น คำถาม หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราที่ช่องทางการติดต่อสอบถาม (Inquiry Desk)
- โปรดติดต่อที่ช่องทางการติดต่อสอบถาม (Inquiry Desk) พร้อมให้ข้อมูลต่อไปนี้
  รายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้องขอ
  ชื่อของบริการที่ร้องขอ
  เหตุผลในการร้องขอ
  ท่านต้องการให้เราตอบสนองต่อคำขอของท่านอย่างไร
- หลังจากได้รับคำขอจากลูกค้า เราจะขอให้ลูกค้าแสดงเอกสารที่จำเป็นในการตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกค้าตามที่เราระบุ และยืนยันว่าคำขอนั้นได้ดำเนินการโดยลูกค้าเอง เมื่อขั้นตอนการยืนยันเสร็จสิ้น เราจะตอบกลับคำร้องขอ หากคำขอร้องได้ดำเนินการโดยผู้แทนของลูกค้า ผู้แทนจะต้องส่งเอกสารเพื่อรับรองว่าเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการในนามของลูกค้า
- ช่องทางการติดต่อสอบถาม (Inquiry Desk)
- ช่องทางการติดต่อสอบถาม (Inquiry Desk) *English

11. ข้อมูลติดต่อผู้ดูแล
- เราได้แต่งตั้งผู้ดูแลเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ข้อมูลการติดต่อผู้ดูแลเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Chief Privacy Officer) KADOKAWA, Inc.
2-13-3 ฟูจิมิ ชิโยดะคุ โตเกียว
- ช่องทางการติดต่อสอบถาม (Inquiry Desk)
- ช่องทางการติดต่อสอบถาม (Inquiry Desk) *English